4 ogen principe

LOCATIE INFORMATIE

ORGANISATIE

en

CONTACT

BELEID

4 ogen principe


Het Vierogenprincipe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren.


Bij het invullen van het vier-ogen-principe in de praktijk heeft de oudercommissie een adviserende rol.


Maatregelen en/of voorzieningen die vorm geven aan het ‘vier-ogen-principe’ op de peuterspeelzalen zijn:


 • De groep is altijd bezet met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers of de gediplomeerde pedagogisch medewerker wordt geassisteerd door een volwassen vrijwilliger.
 • Iedere medewerker, stagiair en volwassen vrijwilliger is in het bezit van een geldige VOG.
 • Nieuwe medewerkers mogen pas gaan werken op het moment dat hun VOG binnen is. Dit geldt ook voor stagiaires.
 • Indien nodig staat het pedagogisch handelen van de peuterspeelzalen van Stichting Peutereiland staat op de agenda van het peuterspeelzaal leidster (PLO) overleg en/ tijdens het zorgoverleg met de intern begeleider.
 • In het pedagogisch beleidsplan is terug te vinden hoe we met de meldcode werken.
 • De intern begeleider komt regelmatig op de groep voor observaties.
 • Stichting Peutereiland is nauwkeurig in het volgen van de regels omtrent leidster-kind ratio.
 • De toiletten en verschoonvoorziening is in de groepsruimte of grenst direct aan de groepsruimte of gang. Indien de toiletten en verschoonvoorziening gescheiden is door een muur van de groepsruimte of gang is er altijd een raam aanwezig of blijft de deur open.. De achtergebleven collega/vrijwilliger in de peuterspeelzaal heeft zo ook zicht op de toiletten vanuit de speelzaal of vanaf de gang.
 • Met kinderen wordt soms in een aparte ruimte gewerkt (kleine groep). In de aparte ruimte is  een raam (of ramen) aanwezig. Hierdoor kunnen de medewerkers altijd toezicht op elkaar houden.
 • De ramen die benodigd zijn voor goede zichtlijnen zijn niet beplakt met poster of werkjes oid.
 • Indien de kinderen buitenspelen, is altijd visueel contact mogelijk tussen de binnenruimte en buitenruimte.
 • Bij buitenschoolse activiteiten zijn er altijd minimaal 2 volwassenen aanwezig.
 • In het vrijwilligers beleidsplan staan de minimumeisen beschreven waar vrijwilliger die werkzaam is op de peuterspeelzaal aan dient te voldoen; de gemaakte afspraken met de vrijwilliger en de taakomschrijvingen waarin wordt omgeschreven welke bijdrage aan het werk in de peuterspeelzaal van de vrijwilliger wordt verwacht (in samenhang met het pedagogisch beleidsplan).