beleid

LOCATIE INFORMATIE

ORGANISATIE

en

CONTACT

BELEID

Pedagogisch Beleid


Bij ons pedagogisch beleid gaan we uit van de 3 basisbehoeften van het kind:


Behoefte aan relatie; Een kind wil graag dat hij geliefd en gewaardeerd wordt door mensen om zich heen.

Behoefte aan competentie; Een kind wil zichzelf graag competent voelen en heeft hierbij geloof en plezier in eigen kunnen nodig.

Behoefte aan autonomie; Een kind krijgt een steeds grotere behoefte om zelfstandig taken uit te voeren. Een kind vindt het leuk om zelf dingen te kunnen ondernemen, zonder daarbij hulp te krijgen.


Elk kind heeft de drang in zich, om zichzelf te ontwikkelen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Een veilige en uitdagende omgeving heeft een stimulerende invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Alle verschillende aspecten van de ontwikkeling, sociaal, spraak/taal, creatief, emotioneel, cognitief en motorisch, zijn van groot belang om op te groeien tot evenwichtige mensen.


Doordat de peuter in contact komt met leeftijdgenootjes en volwassenen kan de peuter zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Rekening leren houden met elkaar, samen spelen, het zijn zaken die kinderen in de peuterspeelzaalleeftijd beginnen te leren. Basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van het kind zijn een veilige en prettige sfeer die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het accent ligt op het fijn bezig zijn en niet op de prestaties. De regels die er zijn worden consequent gehanteerd.


Kernpunten binnen ons beleid om deze doelstelling vorm te geven zijn:


  • respect hebben voor de eigenheid van ieder kind
  • kinderen leren respect te hebben voor elkaar
  • kinderen stimuleren tot zelfstandigheid
  • oog hebben voor de mogelijkheden van ieder kind
  • een positieve houding hebben ten opzichte van het kind
  • veiligheid en geborgenheid bieden aan het kind zodat het zich kan ontwikkelen.
  • duidelijk zijn naar het kind toe.


Hoe we bovenstaande vormgeven staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.