Veiligheid en hygiëne

LOCATIE INFORMATIE

ORGANISATIE

en

CONTACT

BELEID

Veiligheid en hygiëne


RIV en RIG (Risico Inventarisatie Veiligheid en Risico Inventarisatie Gezondheid) Veiligheid en hygiëne nemen op de peuterspeelzaal een belangrijke plaats is. Iedere peuterspeelzaal is verplicht een ‘Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid’ bij te houden. Deze inventarisaties benoemen puntsgewijs per ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren.


Bij de Gezondheidsinventarisatie wordt onder andere ingegaan op de kans dat een ziekte wordt overgedragen door bepaalde handelingen van kinderen en medewerkers. De gevolgen die besmetting met zich mee kan brengen zijn altijd vervelend en de maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van besmetting zijn daarom belangrijk. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat een kind bijvoorbeeld geen enkele bacterie of virus via de speelzaal oploopt, maar wij kunnen wel veel onnodige overdrachten voorkomen. Door een zeer specifiek beleid te hanteren met betrekking tot hygiëne kan worden voorkomen dat veel ziektekiemen de kans krijgen voort te bestaan. Naast de controle op overdracht van ziektekiemen houdt hygiëne veel meer in. In de risico-inventarisatie gezondheid besteden wij dan ook aandacht aan de omgevingsfactoren van de ruimte. Temperatuur, kwaliteit van de lucht, lawaai, allergieën en medisch handelen worden zeer nauwkeurig omschreven en getoetst.


Bij de inventarisatie Veiligheid wordt ingegaan op de kans dat een bepaald ongeval zich voor zou kunnen doen, de gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen en de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het ongeval. Veiligheid is voor ons maar een constant aandachtspunt waarbij iedere dag weer stil gestaan wordt en moet worden nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Hierbij is er soms een spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische aspecten. Dit spanningsveld moet uitmonden in een goede mix tussen het bieden van veiligheid en het bieden van voldoende uitdaging en voldoende leermomenten. Niet alle veiligheidsrisico’s moeten en kunnen worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt en de kans op ongelukken voorkomen worden.


De laatste risicoinventarisatie gezondheid en veiligheid zijn in te zien op de peuterspeelzaal. De leidster kunt u de risicoinventarisaties op aanvraag tonen.


BHV

Op al onze peuterspeelzaallocaties is een calamiteitenplan aanwezig. Ook zijn er afspraken over vluchtroutes en de vluchtplek. Het calamiteitenplan wordt regelmatig met de peuters spelenderwijs geoefend. Alle leidsters bezitten een BHV diploma met EHBO, jaarlijk gaan alle leidster op een een herhalingscursus.


Keuring Speeltoestellen

Jaarlijks worden alle speeltoestellen op de speelpleinen gekeurd door een externe instantie.