Visie

LOCATIE

INFORMATIE

ORGANISATIE

en

CONTACT

ORGANISATIE

Visie


Uw peuters is ons uitgangspunt!

De peuterspeelzaal is voor kinderen in de leeftijd van 2+ tot 4 jaar. Wij vinden het belangrijk om een veilig, kindvriendelijk klimaat te scheppen dat de sociale-, emotionele-, taal- en fysieke ontwikkeling van de kinderen bevordert. Tevens de peuters alle kansen bieden om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Dit willen wij in een omgeving doen waar de kinderen al vroeg de betekenis leren van delen, helpen, rekening houden met een ander, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf. Dit alles spelenderwijs, op een manier die passend is bij de ontwikkeling van uw peuter. Vandaar ook dat we bewust werken met de term “peuterspeelzaal”.


De peuterspeelzaal is er voor elk kind!

Onze peuterspeelzalen staan daarbij open voor alle peuters, ongeacht culturele achtergrond en kerkelijke gezindte, maar ook peuters met een lichamelijke- of verstandelijke handicap kunnen (in goed overleg) geplaatst worden.


Groepsgrootte

Het stimuleren van de sociale emotionele ontwikkeling is één van de belangrijkste facetten op de peuterspeelzaal. Deze wordt in belangrijke mate bepaald door contacten met leeftijdsgenoten. Leeftijdsgenoten of peers zijn voor een kind belangrijk oefenmateriaal voor de sociale ontwikkeling, “het proces waarbij het kind in toenemende mate zelfstandig gaat deelnemen aan de omgang, gewoonten en waarden die gebruikelijk zijn in de gemeenschap waartoe hij behoort”. Leeftijdsgenoten bieden een leerschool door de mogelijkheid tot observational learning (gedrag van elkaar afkijken) en tot oefening (gedrag op elkaar toepassen). Zo leren kinderen wat werkt en wat niet, wat verwacht wordt of niet kan. Dit voortdurend op elkaar afstemmen werkt conformerend. Echter wat voor de sociaal emotionele ontwikkeling geldt, geldt in zekere mate ook voor taalontwikkeling. Ook taal wordt in belangrijke mate geleerd van leeftijdsgenoten tijdens het spel.  In het onderzoek van Vijvoy (september 2014) wordt geconcludeerd dat een minimale groepsgrootte van 6 leeftijdsgenoten nodig is voor het aangaan van sociale relaties. Ons streven is dan ook peutergroepen met minimaal 8 peuters.


Leidsters

Bij taalontwikkeling is het voorbeeldgedrag van de volwassenen in de omgeving van de peuter heel belangrijk. Interactie vaardigheden van leidsters zijn cruciaal in het verwerven, het werken aan die vaardigheden is een continue proces en staat steeds centraal in de begeleiding van de leidsters. In verband met de sociale en emotionele veiligheid van de kinderen zorgen we ervoor dat leidsters langdurig op locaties werkzaam zijn. We voeren duurzaam personeelsbeleid, zodat leidsters een goede band krijgt met peuters, ouders, het dorp en met externe partijen. Op veel peuterspeelzalen werken dan ook leidsters die lokaal gebonden zijn.


Eilandelijke eenheid met lokale verschillen

Leidsters maken het verschil! Leidsters krijgen binnen onze organisatie een bepaalde vrijheid en zelfstandigheid. Deze vrijheid en zelfstandigheid zorgen ervoor dat leidsters een grote mate van verantwoordelijkheid voelen. Deze verantwoordelijkheid geeft vaak meer werkplezier, hetgeen weer duidelijk merkbaar is op de groep! Een jarenlang laag verzuimpercentage is hiervan het bewijs. De leidsters werken natuurlijk wel binnen kaders, maar het kan zijn dat op de ene peuterspeelzaal  zaken net iets anders gaan dan op de andere peuterspeelzaal, dit is een gevolg van de vrijheid en eigenheid van de leidster.  Leidsters werken op locaties samen met ouderraden. De ouderraden hebben invloed op een aantal praktische zaken b.v. hoe worden de verjaardagen gevierd, wat wordt er getrakteerd, hoe wordt sinterklaas gevierd.


Maatschappelijke ontwikkelingen

We zetten landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen steeds af tegen het belang van peuters op onze peuterspeelzalen.  Sommige ontwikkelingen kunnen we in de ene kern wel doorvoeren en de andere niet, gezien de verschillende problematieken, kansen en belangen in de kernen op Goeree-Overflakkee. De peuter staat op 1, belang voor ouders en voor de gemeenschap volgen daarna. Door duurzaam personeelsbeleid zijn we in staat om rond elke peuterspeelzaal een goed netwerk te onderhouden. Contacten met scholen, CJG, logopedie, fysiotherapie, beheerders van  Multifunctionele Gebouwen, Dorpsraden zijn in elke peuterspeelzaal  op deze manier geborgd. Samenwerken is mensenwerk! Voor een goede samenwerking is het niet altijd noodzakelijk om onder één dak te zitten.


VVE

Volgens de wet kan er in een groep die voldoet aan de leidster-kindratio, één medewerker op acht peuters, VVE geboden worden. In de praktijk blijkt dat kinderen met een VVE-indicatie met regelmaat heel gerichte aandacht nodig hebben. In een groep met maximaal 16 peuters en twee leidsters kan één leidster zich een bepaalde periode van een dagdeel met een klein groepje kinderen van twee tot vier peuters afzonderen terwijl de andere leidster verder gaat met een gezamenlijke activiteit. Dit geeft een bepaalde mate van flexibiliteit in de aandacht die peuters met een VVE-indicatie nodig hebben. Ook voor het observeren van de VVE peuters is deze flexibiliteit nodig. Dit maakt een halve groep (1 leidster op 8 peuters) minder geschikt voor het bieden van VVE. Kinderen met een VVE-indicatie mogen 4 dagdelen (10 uur) komen. Gezien het feit dat mensen beter leren als ze de stof meerdere keren aangeboden krijgen, gaat onze voorkeur uit naar een spreiding van VVE over 3 of liever 4 dagen. Observaties met behulp van observatielijsten met vaste observatiemomenten, bespreking met IB-er, voortgangsgesprekken met ouders, warme overdracht naar de basisschool is standaard voor kinderen met een VVE-indicatie.


Opbrengst Gericht Spelen

Met opbrengstgericht spelen worden jonge kinderen doelgericht begeleid en gestimuleerd, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij hoort dat de ontwikkeling systematisch wordt gevolgd, en dat deze gegevens de basis vormen voor het aanbod. Op grond van deze observaties verzorgen de leidsters een spelaanbod op eigen niveau, dat samen met kinderen van hetzelfde niveau of individueel gevolgd wordt. Ten behoeve van de differentiatie kan bijvoorbeeld gekozen worden voor het voorlezen in een groepje, gericht spelen, extra aandacht, of het bieden van mogelijkheden om meer te leren en verder te gaan, als daar aanleiding toe is.

Niet elk kind komt met dezelfde bagage naar de peuterspeelzaal, maar elk kind heeft talenten. De leidsters kijken wat nodig is om die talenten spelenderwijs te kunnen ontwikkelen, onder andere met Opbrengstgericht spelen. Het programma Uk&PUK  wordt als middel gebruikt om de doelen van Opbrengstgericht spelen te behalen. Zo wordt de peuter op een speelse manier voorbereid op het basisonderwijs.


Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn binnen ons beleid een speerpunt. Ze worden gestimuleerd om thuis extra met hun kind bezig te zijn, in aansluiting op wat het kind op de peuterspeelzaal doet. Dit heeft een positief effect op de leerresultaten. Ouders worden geïnformeerd door nieuwsbrieven, website en door de digitale app Klasbord. We zoeken met ouders naar partnerschap in opvoeding en ontwikkeling van hun peuter.  Leidsters zijn altijd toegankelijk voor ouders om vragen te beantwoorden over ontwikkeling en opvoeding.  Bij een specifieke hulpvraag, kunnen wij ouders op weg helpen door ze in contact te laten brengen of door te verwijzen naar een specifieke organisatie. .

.